Tất cả Sách Mật Tông

Hiển thị từ 1 đến 15 trong 65 kết quả


 

SÁCH MẬT TÔNG

 

1. Giới thiệu về Sách Mật Tông

Kho tàng mật điển

Kho tàng Sách Mật Tông

    Đối với Sách Mật Tông, cách mỗi vị thầy dẫn dắt đệ tử trên đường tu tùy thuộc vào kinh nghiệm riêng, dựa vào chỉ giáo của những bản văn gốc và luận giải của các đại hành giả. Dựa vào đó, cách giảng dạy về bước đầu tu tập có chút ít khác biệt. Tuy nhiên, tất cả đều giống nhau, vì chúng đều đưa đến thành tựu quả vị sau cùng của Đức Kim Cương Trì.

    Ngày nay, người học tập Phật giáo Tây Tạng ở các nơi trên thế giới cũng như ở Việt Nam ngày càng nhiều, do vậy nhu cầu cần thiết về các cuốn sách Mật Tông ngày càng tăng. Sách như một người Thầy dẫn dắt và chỉ lỗi trong con đường tu tập của chúng ta.

    Phật Linh xin tổng hợp và đề xuất một số cuốn sách nên đọc với những bạn muốn tu tập Kim Cương thừa nói chung, với các truyền thống riêng, như Nyingma, Kagyu, Sakya, Gelug, sẽ có danh sách các cuốn sách nên đọc và đã được chuyển dịch sang việt ngữ.

mật điển, sách Mật Tông

Thư viện sách Phật giáo

2. Nguồn gốc của Sách Mật Tông

          Chính Đức Phật đã giảng dạy Mật điển trong sắc tướng hiện thân tối thượng như một vị Tăng, như Đức Kim Cương Trì (Vajradhara) cao cả và trong các hiện thân khác nhau của vị Hộ Phật chủ trong các mạn đà la đặc thù. Nhờ sự khuyến khích của Đức Phật, các bậc thánh nhân cao cả như Đức Văn Thù Sư Lợi, Đức Phổ Hiền (Samantabhadra), Đức Kim Cương Thủ (Vajrapani) và các vị khác cũng đã thuyết giảng một số Sách Mật Tông.

 

mật điển, sách Mật Tông

Bộ mật tông – sách Phật giáo

    Về bốn cấp độ Mật điển, Mật điển Kriya [Action] do Đức Phật thuyết giảng trong sắc tướng của một vị Tăng trong cõi trời Tam Thập Tam Thiên, trên đỉnh núi Tu Di và trong thế giới của con người, nơi mà Đức Văn Thù Sư Lợi và những vị khác là các đại hành giả Thanh văn. Các      Mật điển mà Bồ tát Pungsang thỉnh cầu đã được thuyết ở cõi giới của Đức Kim Cương Thủ. Các Mật điển khác do chính Đức Phật thuyết giảng, hay do Đức Quán Thế Âm, Đức Văn Thù Sư Lợi và Đức Kim Cương Thủ thuyết, nhờ lực gia trì của Đức Phật. Cũng có một số Mật điển do chư Thiên thế tục thuyết giảng.

    Mật điển Charya [Performance] do Đức Phật thuyết giảng trong sắc tướng hiện thân tối thượng ở các cõi trời và ở cõi gọi là Nền Tảng và Tinh Túy Hoa Nghiêm (Base and Essence Adorned with Flowers)

    Mật điển Yoga do Đức Phật giảng dạy, khi Ngài xuất hiện trong sắc tướng Hộ Phật chủ của mỗi mạn đà la ở những nơi như đỉnh núi Tu Di và cõi trời thứ năm của dục giới.

mật điển, sách Mật Tông

Sách Mật Tông – Sách Tôn giáo

    Tối Thượng Du Già Mật Điển (Anuttara tantras) cũng do Đức Phật thuyết giảng. Ở lãnh thổ Ogyan, sau khi đã hóa hiện mạn đà la Guhyasamaja, Ngài đã dạy Mật điển này cho vua Indrabodhi. Đức Phật đã thuyết các Mật điển Yamantaka vào lúc hàng phục các lực lượng yêu quái, khi các giáo pháp này được vị phối ngẫu của Yamantaka hay vị phối ngẫu của Kalachakra thỉnh cầu. Ngài đã dạy Mật điển Hevajra khi xuất hiện trong sắc tướng Hevajra trong lãnh thổ của Madgadha, vào lúc hàng phục tứ ma; do sự thỉnh cầu của Đức Kim Cương Tạng (Vajragarbha) và vị phối ngẫu của Hevajra. Sau khi được Đức Vajrayogini thỉnh cầu, Đức Phật đã hóa hiện thành Heruka và giảng Mật điển gốc Heruka trên đỉnh núi Tu Di, và khi được Đức Kim Cương Thủ thỉnh cầu, Ngài đã dạy Mật điển giảng giải (explonatory tantra). Còn về Mật điển Thời Luân (Kalachakra), do Vua Suchadra thỉnh cầu, nhà vua chính là hiện thân của Đức Kim Cương Thủ, Đức Phật vĩ đại đã đi đến ngôi đền Dhanyakataka tráng lệ ở Nam Ấn Độ, Ngài biến hóa ra mạn đà la của ngôn ngữ Pháp giới (Dharmadhatu speech), bao phủ bằng mạn đà la Thời Luân và thuyết giảng về nó tại đó.

mật điển, sách Mật Tông

Sách Mật Tông

    Dù Ngài đã hóa hiện trong nhiều hiện thân khác nhau, các Sách Mật Tông đã thật sự do vị thầy giác ngộ, Đức Phật, thuyết giảng.

mật điển, sách Mật Tông

Thầy đang đọc sách Mật Tông

 

Cửa hàng văn hóa phẩm Phật giáo Phật Linh  chân thành cảm ơn quý đạo hữu đã ghé thăm website. Kính chúc đạo hữu luôn an lạc, tu tập tinh tấn. Nếu có nhu cầu thỉnh sách đạo hữu liên hệ với Phật Linh để được hỗ trợ.