" PHẬT TẠI TÂM"
GARCHEN RINPOCHE - NHỮNG LỜI KHAI THỊ TỪ BẬC TÔN QUÝ

---heartheartheart---

     Đừng lo lắng về chuyện giác ngộ; Phật vốn đã ở nơi tâm con, sẵn sàng thị hiện. Nhưng bởi vì chúng ta không hướng được vào bên trong mà thường xuyên bị phóng tâm nên chúng ta không nhận ra được Phật. Khi một niệm (tư tưởng) quá khứ đã ngừng dứt và niệm tương lai chưa khởi lên, thì trong khoảng cách giữa các [niệm] bám chấp ấy, con có thể thoáng nhìn thấy được chân tâm đang an trú như không gian; đây chính là Phật. Nếu con thường xuyên ở trong trạng thái này thì con đang giác ngộ. Khi nào con thôi không bám chấp nữa thì không có nguyên nhân nào để đưa con trở lại luân hồi. Khi nào con bắt đầu bám chấp thì con tiếp tục gieo nhân cho luân hồi. Thực sự thì Phật không ở đâu xa. Phật luôn luôn sẵn sàng thị hiện. Nếu con không từ bỏ chấp ngã nhưng lại cố thoát khỏi luân hồi bằng cách sống ẩn cư thì con vẫn sẽ không được giải thoát. Nếu con thôi không chấp ngã trong lúc tiếp tục sống trong thế gian này thì con sẽ được giải thoát.

     Đặc biệt là khi khó khăn và đau khổ khởi lên, đừng bám vào chúng. Hãy để cho những tư tưởng này tan biến vào hư không. Ngay cả khi có cái gọi là vấn đề bên ngoài, tâm con không cần bám chấp. Đôi khi có những người không hiểu được điều này và họ tự tử vì họ không thể chịu đựng nổi ngay cả một vấn đề nhỏ bé nhất. Phật không ở đâu ngoài tâm con!

---heartheartheart---

Tôn ảnh :Đại Sư Tôn Quý Konchog Gyaltsen, Garchen Rinpoche hóa thân đời thứ 8
Trích: “Những Lời Khai Thị Từ Bậc Tôn Quý”
Tôn sư Konchog Gyaltsen, Garchen Rinpoche đời thứ 8
Bản dịch tiếng Anh: Ina Dhargye
Chuyển dịch Việt ngữ: Konchog Kunzang Tobgyal
Hiệu đính tiếng Việt: Konchog Changchup Drolma

Bình luận